Indian Dairy Association  (West Zone)
C/o NDDB, Unit 12, Aarey Milk Colony,
P.B. No. 9074, Goregaon (East),
Mumbai - 400063.
Phones : 26856678, 26856689
Fax : 022 - 26856145

 
Chairman : Mr. Arun Patil
Vice-Chairman : 1. Dr. R.D. Kokane
2. Mr. Madhav A. Sahakari
Secretary : Mr. K. Shyju Sidharthan
Treasurer : Mr. Madhav V. Patgaonkar
Members :  

1. Mr. Arun Narke 9. Mr. Diwakar Panicker
2. Mr. S.D.Pandit 10. Mr. Anil S. Hatekar
3. Mr. Vinayakrao D. Patil 11. Mr. Rajiv S. Sagrolikar
4. Mr. Devendra P. Shah 12. Mr. Machhindra S. Lanke
5. Mr. Amit R. Kothari 13. Mr. Rajkumar Malik
6. Mr. B. P. Patil 14. Mr. Rajesh Lele
7. Mr. Ravindra S. Lahane    
8. Dr. Chandra Prakash D. Khedkar