Indian Dairy Association  (North Zone)
C/o IDA House, Sector IV,
R.K. Puram, New Delhi - 110 022.
Phones : 26170781, 26165237, 26165355

 
Chairman : Shri S.S. Mann
Vice-Chairmen : Dr. G.R. Patil
  Dr. Himmat Singh
Secretary : Mr. G.P. Verma
Treasurer : Mr. Brij Bhushan Garg
Members :  
1. Dr. Hari Ram Gupta 9. Shri Manjit Dahiya
2. Shri Ashok Kumar Rao 10. Shri I.K. Narang
3. Shri Gian Mutreja 11. Shri Rahul Saxena
4. Shri R.S. Mann 12. Dr. B.S. Beniwal
5. Shri A.K. Sharma 13. Shri B.K. Garg
6. Dr. Brij Mohan Mahajan 14. Shri S.K. Arora
7. Shri R.K. Chugh 15. Shri Narender K. Gupta
8. Shri U.K. Chopra