Indian Dairy Association  (North Zone)
C/o IDA House, Sector IV,
R.K. Puram, New Delhi - 110 022.
Phones : 26170781, 26165237, 26165355

 
Chairman : Dr. A.K. Srivastava
Vice-Chairmen : Dr. R.S. Khanna
  Dr. G.R. Patil
Secretary : Mr. G.P. Verma
Treasurer : Mr. Brij Bhushan Garg
Members :  
1. Dr. Himmat Singh Rathore 9. Dr. Balbir Singh Beniwal
2. Shri Umesh Kumar Chopra 10. Mr. Ajay Kumar Sharma
3. Shri R.K. Chugh 11. Shri Manjit Dahiya
4. Mr. I.K. Narang 12. Shri Ashok Kumar Rao
5. Mr. S.K. Arora 13. Shri Gyan Chand Mutreja
6. Dr. Brij Mohan Mahajan 14. Dr. M.P. Mathur
7. Mr. V.K. Tiwari 15. Dr. M.P. Gupta
8. Dr. R.S. Mann